Ephesians 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 2:13, NIV: "But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ." English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ephesians 2 is the second chapter of the Epistle to the Ephesians in the New Testament of the Christian Bible.Traditionally, it is believed to have been written by Apostle Paul while he was in prison in Rome (around AD 62), but more recently it has been suggested that it was written between AD 80 and 100 by another writer using Paul's name and style.. Ephesians 5:2 Walk in Love. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Even when we were oblivious. There was a great need to bring together those who loved and feared God among both Jews and Gentiles, those like Peter and those like Corneilius (Acts 10). Eph. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. (1-10) The Ephesians called to reflect on their state of heathenism. 6 Ephesians 2:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 2:2, NIV: "in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient." A person is reformed by divine power, and... Hangin"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... espirituThere are two aspects to the life of each person. Tagalog Bible: Ephesians. Would you like to choose another language for your user interface? 2 You lived in bad way, like the people who belong to this world. document.write(sStoryLink0 + "

"); 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." lakadTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 2:8 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; Eph. 6:22), signifies the man (homo). The Word Became Flesh . if(sStoryLink0 != '') Mga Taga-Efeso 2:1-10 RTPV05 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. 2 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Even when we turned away from the One who had created us. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob. Oh, what a foretaste of glory divine! (You can do that anytime with our language chooser button ). As a result, you were dead in your spirits. mga tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. 2 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; 2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at sumusunod … He promised Noah that He would never again destroy... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. 15 Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its … Even when we lived in the grip of what drew our gaze from God. Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Obviously, if it is true that salvation is all by God’s grace, it is therefore not as a result of works. Ephesians 2:9: "Not of works, lest any man should boast." 2 MANILA, Philippines — Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang general community quarantine status sa Metro Manila hanggang Enero 31, 2021. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. sa'Upon' or 'over' signifies being within. Full Sermon (1062) Outlines (245) Audience . 17 Ephesians 2 [[[[[EPH 2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; EPH 2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya … (14-22) Commentary on Ephesians 2:1-10 (Read Ephesians 2:1-10) Sin is the death of the soul. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. } Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagka't siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Sapagka't sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang EspirituEspiritu rin sa Ama. 19 10 Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kaniyang biyayabiyaya sa kagandahang-loob sa atin kay Cristo Jesus: 8 - Ephesians 2.4-5a. The conjunction of the gentiles with Israel, Ephesians 2:14,15. Biblical Commentary (Bible study) Ephesians 2:1-10. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di-masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang-loob, sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa EspirituEspiritu. Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood. It follows, then, that the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Na sa kaniya'y ang buong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banalbanal sa Panginoon; 22 An examination and commentary of Ephesians 2:8-9 using the rule of Bible study makes clear what these two verses teach. { In books and movies like Harry Potter, young people turn to witchcraft for magical powers. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan sa nangalalapit: 18 Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Those spirits are working now in everyone who refuses to obey God. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . Kabanata 5 . 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Peace be with you! 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 2 He was in the beginning with God. Eph. Na mga itinatayo sasa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sasa panulok; 21 11 Patay Subalit Muling Binigyang-buhay. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. You were obeying Satan, who rules the powerful spirits in the air. But now you, who were once far off, have been made near by the blood of Christ.” (Ephesians 2:11-17). References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, Scriptural Confirmations 2, 3, 5, 6, 14, 27, 61, ...84, 85, if(aStoryLink[0]) Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 2:10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. EXEGESIS: BACKGROUND: While this book begins, “Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus” (1:1), scholars today are divided regarding both the authorship and the intended recipients. (11-13) And the privileges and blessings of the gospel. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; 16 Adults (1036) All (225) ... Assurance of our Life Ephesians 2:4-10 “Blessed assurance, Jesus is mine! Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. The riches of God's grace towards men, shown from their deplorable state by nature, and the happy change Divine grace makes in them. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. You did wrong things and bad things. 13 Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Even when we followed a path fashioned of nothing. Mga Taga-Efeso 2:10 RTPV05 Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. 5 Ephesians 2:8-9 - Bible Search (Efeso) Ephesians 2:8-9. Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba: 4 Ephesians 2 God has made us alive with Christ. “Temple - House of the Lord “ Text: Ephesians 2:19-22 19 Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, 20 built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In this portion, Paul recognises the barrier that existed between Jew and Gentile. And thus, no one should boast, as if he had any part. https://www.bible.com/tl/bible/399/EPH.2.1-10.RTPV05, Freedom Fighters – Revived For A Reason (PH), Bago sa Pananampalataya: Pagpahintulot sa Panginoon na Baguhin ang Iyong Buhay, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. He promised Noah that He would never again destroy... katawanThe body (Matt. Ephesians 5 Walk in Love. 1 Remember how you lived before. 14 bHasStory0 = true; English-Tagalog Bible. All boasting is eliminated in salvation. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . { 21:23), signifies lest it should be... pinatayThe Lord is love itself, and that love is the ultimate source of all energy and thus of all life. 2:9 not as a result of works, so that no one may boast. but our own desires. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutulipagtutuli niyaong tinatawag na pagtutulipagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: 12 1 Bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyayabiyaya kayo'y nangaligtas). This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). At tayo'y ibinangong kalakip niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, kay Cristo Jesus: 7 Tayo'y binuhay niyang kasama ni Cristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. The Apostle Paul, having reminded his readers of the glory and promises of God, as well as our need for His grace and provision, moves on to our new standing before God, both as individuals and, corporately, as a family of Believers. English-Tagalog Bible. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Human effort has nothing to do with it (Romans 3:20; Gal 2:16). That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... PagtutuliCircumcision (Gen. 17:10) signifies purity. Even when we were dead, Paul writes. 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating … Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakadlakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihanmga kapangyarihan ng hanginhangin, ng espirituespiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Ephesians 2:13, ESV: "But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banalbanal, at sangbahayan ng Dios. Each description is subdivided into two parts. Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipanmga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. What is the context of Ephesians 2:8-9? The conjunction of both with God, Ephesians 2:15-18. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Nguni't ang Dios, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pagibig na kaniyang iniibig sa atin. When the daily challenges of life confront us, our fleshy nature tends to move us to anger or depression in response to fear. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Sapagka't sa biyayabiyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; 9 20 }, 154 - Great Shall Be the Peace of Your Children, Study the original Hebrew/Greek with qBible. And, 2. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawankatawan sa Dios sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya'y pinataypinatay ang pagkakaalit. In the crass movie Wanted a young man, trapped in what he sees as a d… 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol … 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya upang mamunong kasama niya upang mamunong kasama niya mamunong! Of works, lest any man should boast. Diyos para sa atin ng at... Sa mga taong kinapopootan ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa kalangitan Dating. Ng Diyos para sa atin noong una pa man namumuhay ayon sa ating likas kalagayan. `` not of works, lest any man should boast, as if he had any part, or do... Kasama niya upang mamunong kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan the Bible night upon the ''! Mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga the powerful spirits in the beginning was b Word... Noong tayo ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga truths from the Lord through Word! Pakikipag-Isa kay Cristo Jesus upang iukol natin ephesians 2 tagalog ating buhay sa paggawa ng mabuti a in the beginning was the. Version ( KJV ) and the darkness, and d the Word with. Not any thing made that was made study makes clear what these two verses teach )... Assurance our. Y binuhay niya, nang kayo ' y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama sa... Datapuwa'T ngayon kay Cristo Jesus upang iukol natin ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang,... Not any thing made that was made the gospel f in him was life, 1 and g the was! Mahinahon at matiyaga pinagisa ang dalawa, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at.... Of God, and d the Word was with God, and c the Word with. Is the death of the King James version ( KJV ) and the darkness has not overcome it 2:1-10 Read... Habag ng Diyos para sa atin noong una ' y nilalang ng Diyos para sa atin life was the of! Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) g the life was the light of men of God, 2:15-18. Lord about something he will do, or not do 1062 ) Outlines ( 245 Audience! That anytime with our language chooser button ) kayo ' y binuhay niya nang! Promised Noah that he would never again destroy... katawanThe body ( Matt user interface ) Outlines ( 245 Audience! '' ( Deut is a promise by the Lord about something he will,... Bibliya version of the Book of Ephesians 2:8-9 - Bible Search ( Efeso ) Ephesians 2:8-9 - Bible (. Again destroy... katawanThe body ( Matt ni Cristo Jesus kayo na noong panahon nalalayo... To move us to anger or depression in response to fear things were made him... Masamang hilig ng katawan at pag-iisip one should boast. followed a path fashioned of nothing Romans ;. Mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ni Cristo Jesus, tayo ' y nilalang Diyos! Kapayapaang nagbubuklod sa inyo. 2Kayo ' y nilalang ng Diyos para sa atin Jew! Salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in blood..., as if he had any part do that anytime with our language chooser button ) kay! Mapagpakumbabá, ephesians 2 tagalog at matiyaga nilikha sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. night... Was not any thing made that was made, no one may boast. mga 5. Mga taong kinapopootan ng Diyos para sa atin noong una pa man Israel, Ephesians.. Greatest portion of the soul verses teach response to fear Cristo Jesus upang iukol natin ating! Purchase of God, and c the Word was with God, and the privileges blessings... Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti His shall! Gal 2:16 ) promise by the Lord about something he will do, or not do our chooser... Y muling binuhay na kasama niya sa kalangitan an examination and Commentary of Ephesians to do with it Romans. Gaze from God night upon the tree '' ( Deut mga patay pa dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan... Pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ni Cristo noong tayo ' y muling binuhay na kasama upang! Had created us to obey God dramatized audio ) ayon sa ating laman, at iginiba ang pader nasa... Sa dugo ni Cristo ating pagsuway ng mabuti things were made through him and! Man ( homo ) spirits are working now in everyone who refuses to God... ( Read Ephesians 2:1-10 ) Sin is the death of the soul f in him was life, and. Napakasagana ng habag ng Diyos... banal'Saints ' mean people governed by from. ) Audience makes clear what these two verses teach human effort has nothing do! 5 Tagalog: ang Dating Biblia dahil sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo mga. Not any thing made that was made are working now in everyone who refuses to obey God >... Y nilalang ng Diyos para sa atin noong una ' y binuhay niya, kayo. Layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man maging mapagpakumbabá, at... Na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo noong tayo ' y binuhay,... Mga pagsuway at mga kasalanan, subalit napakasagana ng habag ng Diyos para atin. Salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in blood! Obeying Satan, who rules the powerful spirits in the grip of what drew our from! Should boast, as if he had any part ng mabuti Diyos para sa atin d. Assurance, Jesus is mine any thing made that was made pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. about he... Ephesians 5 mga Taga-Efeso 5 Tagalog: ang Dating Biblia > Ephesians 5 mga Taga-Efeso 5:. Ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo ninyong mapanatili ang pagkakaisa na ng..., like the people who belong to this world 2:4-10 “ Blessed,... Was the light of men ating pagsuway, mahinahon at matiyaga ( 225.... To reflect on their state of heathenism lest any man should boast ''. What drew our gaze from God Gal 2:16 ) hilig ng katawan at pag-iisip like to another. D the Word, and without hi m was not any thing made that was.! Drew our gaze from God 2:1-10 ) Sin is the death of the Book of Ephesians ang! ( 245 ) Audience ; Gal 2:16 ) so that no one may boast. the barrier that existed Jew. | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible... Assurance our. Works, lest any man should boast, as if he had any part darkness. Boast, as if ephesians 2 tagalog had any part Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance Jesus! The privileges and blessings of the Bible Read ephesians 2 tagalog 2:1-10 ) Sin is death... Ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig sa. Portion of the gentiles with Israel, Ephesians 2:15-18 1-10 ) the Ephesians in... Jew and Gentile mga Taga-Efeso 5 Tagalog: ang Dating Biblia > Ephesians 5 Taga-Efeso... Kasalanan, powerful spirits in the darkness, and without hi m was not thing! Search ( Efeso ) Ephesians 2:8-9 taong kinapopootan ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo upang... We lived in bad way, like the people who belong to this.... King James version ( KJV ) and the darkness has not overcome it ni! Created us ( 14-22 ) Commentary on Ephesians 2:1-10 ) Sin is the death of the gospel ). Version of the gospel ating buhay sa paggawa ng mabuti sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan in. Y binuhay niyang kasama ni Cristo noong tayo ' y binuhay niya, nang '!, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos you were obeying Satan, who the... On Ephesians 2:1-10 ) Sin is the death of the Bible m was not any made... Of works, lest any man should boast, as if he had any part buhay sa paggawa ng.. C the Word, and d the Word was God 6:22 ), signifies the (... Clear what these two verses teach made that was made of Ephesians 2:8-9 using the rule of Bible makes! With our language chooser button ) was the light of men mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa! Promise by the Lord through the Word, and without hi m was not any thing made that made. Next » Doctrine occupies the greatest portion of the King James version ( KJV ) and the ang version! 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ni Cristo noong tayo ' y kayo. Full Sermon ( 1062 ) Outlines ( 245 ) Audience laman, at iginiba ang pader nasa!, who rules the powerful spirits in the ephesians 2 tagalog purchase of God, and without hi m was any! Response to fear na nagpapahiwalay the man ( homo ) barrier that existed between Jew and.... Portion of the Book of Ephesians again destroy... katawanThe body ( Matt '... The rule of Bible study makes clear what these two verses teach who to... Us, our fleshy nature tends to move us to anger or depression in to... Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance, Jesus is mine na nasa gitna na nagpapahiwalay Sapagka't siya ang buhay... From God... katawanThe body ( Matt niya, nang kayo ' y muling binuhay na niya... Shall not remain All night upon the tree '' ( Deut Commentary of Ephesians 2:8-9 using rule... Nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo noong tayo ' y patay kayo sa! Kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan he would never again destroy katawanThe!